समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो…।
mantra inner pages

मंत्र

आदित्य-हृदय स्तोत्र (Aditya Hridaya Stotra)

Download PDF


Aditya Hridaya Stotra (आदित्य-हृदय स्तोत्र) in Hindi


 • ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ।
  रावणं चाग्रतो दृष्टवा युद्धाय समुपस्थितम् ॥1॥

  दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् ।
  उपगम्याब्रवीद् राममगरत्यो भगवांस्तदा ॥2॥

  राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्यं सनातनम् ।
  येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे ॥3॥

  आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।
  जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम् ॥4॥

  सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।
  चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वधैनमुत्तमम् ॥5॥

  रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् ।
  पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥6॥

  सर्वदेवतामको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः ।
  एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥7॥

  एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः ।
  महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥8॥

  पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः ।
  वायुर्वन्हिः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥9॥

  आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् ।
  सुवर्णसदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः ॥10॥

  हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् ।
  तिमिरोन्मथनः शम्भूस्त्ष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान् ॥11॥

  हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहरकरो रविः ।
  अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ॥12॥

  व्योमनाथस्तमोभेदी ऋम्यजुःसामपारगः ।
  घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥13॥

  आतपी मण्डली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः ।
  कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोदभवः ॥14॥

  नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः ।
  तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते ॥15॥

  नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ।
  ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥16॥

  जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः ।
  नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥17॥

  नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः ।
  नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥18॥

  ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायदित्यवर्चसे ।
  भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥19॥

  तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।
  कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥20॥

  तप्तचामीकराभाय हस्ये विश्वकर्मणे ।
  नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥21॥

  नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः ।
  पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥22॥

  एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः ।
  एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥23 ॥

  देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च ।
  यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥24॥

  एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च ।
  कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥25॥

  पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् ।
  एतत् त्रिगुणितं जप्तवा युद्धेषु विजयिष्ति ॥26॥

  अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि ।
  एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् ॥27॥

  एतच्छ्रुत्वा महातेजा, नष्टशोकोऽभवत् तदा ।
  धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥28॥

  आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् ।
  त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥29॥

  रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थे समुपागमत् ।
  सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत् ॥30॥

  अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितनाः परमं प्रहृष्यमाणः ।
  निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥31 ॥

Aditya Hridaya Stotra (आदित्य-हृदय स्तोत्र) in English


 • tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam |
  ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam || 1

  daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam |
  upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi || 2

  rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam |
  yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi || 3

  aditya-hridayam punyam sarva shatru-vinashanam |
  jayavaham japen-nityam akshayyam paramam shivam || 4

  sarvamangala-mangalyam sarva papa pranashanam |
  chintashoka-prashamanam ayurvardhana-muttamam || 5

  rashmi mantam samudyantam devasura-namaskritam |
  pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram || 6

  sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi-bhavanah |
  esha devasura gananlokan pati gabhastibhih || 7

  esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi |
  mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi || 8

  pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh |
  vayurvahnih praja-prana ritukarta prabhakarah || 9

  adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman |
  suvarnasadrisho bhanur-hiranyareta divakarah || 10

  haridashvah sahasrarchih saptasapti-marichiman |
  timironmathanah shambhu-stvashta martanda amshuman || 11

  hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi |
  agni garbho'diteh putrah shankhah shishira nashanaha || 12

  vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha |
  ghanavrishtirapam mitro vindhya-vithiplavangamaha || 13

  atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha |
  kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha || 14

  nakshatra grahataranam-adhipo vishva-bhavanah |
  tejasamapi tejasvi dvadashatman namo'stu te || 15

  namah purvaya giraye pashchimayadraye namah|
  jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah || 16

  Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah |
  namo namah sahasramsho adityaya namo namah || 17

  nama ugraya viraya sarangaya namo namah |
  namah padma prabodhaya martandaya namo namah || 18

  brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase |
  bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha || 19

  tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane |
  kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha || 20

  taptacami karabhaya vahnaye vishvakarmane |
  namastamo'bhinighnaya ravaye (rucaye) lokasakshine || 21

  nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh|
  payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih || 22

  esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha |
  esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam || 23

  vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha |
  yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh || 24

  ena-mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha |
  kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava || 25

  pujayasvaina-mekagro devadevam jagatpatim |
  etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi || 26

  asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi |
  evamuktva tada'gastyo jagama cha yathagatam || 27

  etachchrutva mahateja nashtashoko'bhavattada |
  dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan || 28

  adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan |
  trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan || 29

  ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat |
  sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito'bhavat || 30

  atha ravi-ravadan-nirikshya ramam
  mudita manah paramam prahrishyamanaha |
  nishicharapati-sankshayam viditva
  suragana-madhyagato vachastvareti || 31

डाउनलोड ऐप