समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो…।
mantra inner pages

मंत्र

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् - अयि गिरिनन्दिनि

Download PDF


Mahishasura Mardini Stotram - (Aigiri Nandini) Lyrics in Hindi


 • अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
  गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।॥

  भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

  सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
  त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
  दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

  अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
  शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
  मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

  अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
  रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
  निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

  अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
  चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
  दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

  अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
  त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
  दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

  अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
  समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
  शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

  धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
  कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
  कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

  सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
  कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
  धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

  जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
  झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
  नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

  अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
  श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
  सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

  सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
  विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
  शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

  अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
  त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
  अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

  कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
  सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
  अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

  करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
  मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
  निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

  कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
  प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
  जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

  विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
  कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
  सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

  पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
  अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
  तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

  कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
  भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
  तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

  तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
  किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
  मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

  अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
  अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
  यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
  जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Mahishasura Mardini Stotram - (Aigiri Nandini) Lyrics in English


 • Ayi Giri Nandini, Nandhitha Medhini, Viswa Vinodhini Nandanuthe
  Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini, Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe ।
  Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini, Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 1 ॥

  Suravara Varshini, Durdara Darshini, Durmukhamarshani, Harsha Rathe,
  Tribhuvana Poshini, Sankara Thoshini, Kilbisisha Moshini, Ghosha Rathe
  Danuja Niroshini, Dithisutha Roshini, Durmatha Soshini, Sindhu Suthe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 2 ॥

  Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha, Vana Priya Vasini, Hasarathe,
  Shikhari Siromani, Thunga Himalaya, Srunga Nijalaya, Madhyagathe ।
  Madhu Madure, Mdhukaitabha Banjini, Kaitabha Banjini, Rasa Rathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 3 ॥

  Ayi Satha Kanda, Vikanditha Runda, Vithunditha Shunda, Gajathipathe,
  Ripu Gaja Ganda , Vidhaarana Chanda, Paraakrama Shunda, Mrugathipathe ।
  Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda, Vipaathitha Munda, Bhatathipathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 4 ॥

  Ayi Rana Durmathashathru Vadhothitha, Durdhara Nirjjara, Shakthi Bruthe,
  Chathura Vicharadureena Maha Shiva, Duthatkrutha Pramadhipathe ।
  Duritha Dureeha, Dhurasaya Durmathi, Dhanava Dhutha Kruithaanthamathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 5 ॥

  Ayi Saranagatha Vairi Vadhuvara, Veera Varaa Bhaya Dhayakare,
  Tribhuvana Masthaka Soola Virodhi, Sirodhi Krithamala Shoolakare ।
  Dimidmi Thaamara Dundubinadha Mahaa , Ukharikruthatigmakare,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 6 ॥

  Ayi Nija Huum Kruthimathra Niraakrutha, Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe,
  Samara Vishoshitha Sonitha Bheeja, Samudhbhava Sonitha Bheejalathe ।
  Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava, Tarpitha Bhootha Pisacha Rathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 7 ॥

  Dhanu Ranushanga Rana Kshana Sanga, Parisphuradanga Natath Katake,
  Kanaka Pishanga Brushathka Nishanga, Rasadbhata Shrunga Hatavatuke ।
  Kritha Chaturanga Bala Kshithirangakadath , Bahuranga Ratadhpatuke,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 8 ॥

  Sura-lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-abhinayo-dara Nrtya-rate
  Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-taala Kutuuhala Gaana-rate ।
  Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-rate
  Jaya Jaya He Mahissaasura-mardini Ramya-kapardini Shaila-sute ॥ 9 ॥

  Jaya Jaya Hey Japya Jayejaya Shabda , Parastuti Tatpara Vishvanute ,
  Bhana Bhanabhinjimi Bhingrutha Noopura, Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe ।
  Nadintha Nataartha Nadi Nada Nayaka, Naditha Natya Sugaanarathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 10 ॥

  Ayi Sumana Sumana, Sumana Sumanohara Kanthiyuthe,
  Sritha Rajani Rajani Rajani, Rajaneekaravakthra Vruthe ।
  Sunayana Vibhramarabhrama, Bhramarabrahmaradhipadhe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 11 ॥

  Sahitha Maha Hava Mallama Hallika, Mallitharallaka Mallarathe,
  Virachithavallika Pallika Mallika Billika , Bhillika Varga Vruthe ।
  Sithakruthapulli Samulla Sitharuna, Thallaja Pallava Sallalithe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 12 ॥

  Avirala Ganda Kalatha Mada Medura, Matha Matanga Rajapathe,
  Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi, Roopa Payonidhi Raja Suthe ।
  Ayi Suda Thijjana Lalasa Manasa , Mohana Manmatha Raja Suthe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 13 ॥

  Kamala Dalaamala Komala Kanthi, Kala Kalithaamala Bala Lathe,
  Sakala Vilasa Kala Nilayakrama, Keli Chalathkala Hamsa Kule ।
  Alikula Sankula Kuvalaya Mandala , Mauli Miladh Bhakulalikule,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 14 ॥

  Kara Murali Rava Veejitha Koojitha, Lajjitha Kokila Manjumathe,
  Militha Pulinda Manohara Kunchitha, Ranchitha Shaila Nikunjakathe ।
  Nija Guna Bhootha Maha Sabari Gana, Sathguna Sambrutha Kelithale,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 15 ॥

  Kati Thata Peetha Dukoola Vichithra, Mayuka Thiraskrutha Chandra Ruche,
  Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura , Damsula Sannka Chandra Ruche
  Jitha Kanakachala Maulipadorjitha, Nirbhara Kunjara Kumbhakuche,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 16 ॥

  Vijitha Sahasra Karaika Sahasrakaraika, Sarakaraika Nuthe,
  Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka, Sangaratharaka Soonu Suthe ।
  Suratha Samadhi Samana Samadhi, Samadhi Samadhi Sujatharathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 17 ॥

  Padakamalam Karuna Nilaye Varivasyathi, Yo Anudhinam Sa Shive,
  Ayi Kamale Kamala Nilaye Kamala Nilaya, Sa Katham Na Bhaveth ।
  Thava Padameva Param Ithi, Anusheelayatho Mama Kim Na Shive,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 18 ॥

  Kanakala Sathkala Sindhu Jalairanu, Sinjinuthe Guna Ranga Bhuvam,
  Bhajathi Sa Kim Na Shachi Kucha Kumbha, Thati Pari Rambha Sukhanubhavam ।
  Thava Charanam Saranam Kara Vani, Nataamaravaaninivasi Shivam,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 19 ॥

  Thava Vimalendu Kulam Vadnedumalam, Sakalayananu Kulayathe,
  Kimu Puruhootha Pureendu Mukhi, Sumukhibhee Rasou Vimukhi Kriyathe ।
  Mama Thu Matham Shivanama Dhane, Bhavathi Krupaya Kimu Na Kriyathe,
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 20 ॥

  Ayi Mai Deena Dayalu Thaya Krupayaiva, Thvaya Bhavthavyam Ume,
  Ayi Jagatho Janani Kripayaa Asi, Thatha Anumithasi Rathe Na ।
  Yaduchitham Atra Bhavathvya Rari Kurutha, Durutha Pamapakarute
  Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 21 ॥

डाउनलोड ऐप

TAGS