समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो…।
mantra inner pages

मंत्र

Shiv Sahastra Namavali - 1008 Namavali | श्री शिव सहस्र नामावली

Download PDF


Shiv Sahastra Namavali
Shiv Ji Ke 1008 Naam
श्री शिव सहस्र नामावली


 • ॥ श्री शिव सहस्र नामावली ॥

  ॐ स्थिराय नमः।
  ॐ स्थाणवे नमः।
  ॐ प्रभवे नमः।
  ॐ भीमाय नमः।
  ॐ प्रवराय नमः ।
  ॐ वरदाय नमः ।
  ॐ वराय नमः ।
  ॐ सर्वात्मने नमः ।
  ॐ सर्वविख्याताय नमः ।
  ॐ सर्वस्मै नमः ॥ 10 ॥

  ॐ सर्वकराय नमः ।
  ॐ भवाय नमः ।
  ॐ जटिने नमः ।
  ॐ चर्मिणे नमः ।
  ॐ शिखण्डिने नमः ।
  ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
  ॐ सर्वभावनाय नमः ।
  ॐ हराय नमः ।
  ॐ हरिणाक्षाय नमः ।
  ॐ सर्वभूतहराय नमः ॥ 20 ॥

  ॐ प्रभवे नमः ।
  ॐ प्रवृत्तये नमः ।
  ॐ निवृत्तये नमः ।
  ॐ नियताय नमः ।
  ॐ शाश्वताय नमः ।
  ॐ ध्रुवाय नमः ।
  ॐ श्मशानवासिने नमः ।
  ॐ भगवते नमः ।
  ॐ खचराय नमः ।
  ॐ गोचराय नमः ॥ 30 ॥

  ॐ अर्दनाय नमः ।
  ॐ अभिवाद्याय नमः ।
  ॐ महाकर्मणे नमः ।
  ॐ तपस्विने नमः ।
  ॐ भूतभावनाय नमः ।
  ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
  ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
  ॐ महारूपाय नमः ।
  ॐ महाकायाय नमः ।
  ॐ वृषरूपाय नमः ॥ 40 ॥

  ॐ महायशसे नमः ।
  ॐ महात्मने नमः ।
  ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
  ॐ विश्वरूपाय नमः ।
  ॐ महाहणवे नमः ।
  ॐ लोकपालाय नमः ।
  ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।
  ॐ प्रसादाय नमः ।
  ॐ हयगर्धभये नमः ।
  ॐ पवित्राय नमः ॥ 50 ॥

  ॐ महते नमः ।
  ॐनियमाय नमः ।
  ॐ नियमाश्रिताय नमः ।
  ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
  ॐ स्वयंभूताय नमः ।
  ॐ आदये नमः ।
  ॐ आदिकराय नमः ।
  ॐ निधये नमः ।
  ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
  ॐ विशालाक्षाय नमः ॥ 60 ॥

  ॐ सोमाय नमः ।
  ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।
  ॐ चन्द्राय नमः ।
  ॐ सूर्याय नमः ।
  ॐ शनये नमः ।
  ॐ केतवे नमः ।
  ॐ ग्रहाय नमः ।
  ॐ ग्रहपतये नमः ।
  ॐ वराय नमः ।
  ॐ अत्रये नमः ॥ 70 ॥

  ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
  ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।
  ॐ अनघाय नमः ।
  ॐ महातपसे नमः ।
  ॐ घोरतपसे नमः ।
  ॐ अदीनाय नमः ।
  ॐ दीनसाधकाय नमः ।
  ॐ संवत्सरकराय नमः ।
  ॐ मन्त्राय नमः ।
  ॐ प्रमाणाय नमः ॥ 80 ॥

  ॐ परमायतपसे नमः ।
  ॐ योगिने नमः ।
  ॐ योज्याय नमः ।
  ॐ महाबीजाय नमः ।
  ॐ महारेतसे नमः ।
  ॐ महाबलाय नमः ।
  ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।
  ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
  ॐ सुबीजाय नमः ।
  ॐ बीजवाहनाय नमः ॥ 90 ॥

  ॐ दशबाहवे नमः ।
  ॐ अनिमिशाय नमः ।
  ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
  ॐ उमापतये नमः ।
  ॐ विश्वरूपाय नमः ।
  ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।
  ॐ बलवीराय नमः ।
  ॐ अबलोगणाय नमः ।
  ॐ गणकर्त्रे नमः ।
  ॐ गणपतये नमः ॥ 100 ॥

  ॐ दिग्वाससे नमः ।
  ॐ कामाय नमः ।
  ॐ मन्त्रविदे नमः ।
  ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।
  ॐ सर्वभावकराय नमः ।
  ॐ हराय नमः ।
  ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
  ॐ धन्विने नमः ।
  ॐ बाणहस्ताय नमः ।
  ॐ कपालवते नमः ॥ 110 ॥

  ॐ अशनये नमः ।
  ॐ शतघ्निने नमः ।
  ॐ खड्गिने नमः ।
  ॐ पट्टिशिने नमः ।
  ॐ आयुधिने नमः ।
  ॐ महते नमः ।
  ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।
  ॐ सुरूपाय नमः ।
  ॐ तेजसे नमः ।
  ॐ तेजस्कराय निधये नमः ॥ 120 ॥

  ॐ उष्णीषिणे नमः ।
  ॐ सुवक्त्राय नमः ।
  ॐ उदग्राय नमः ।
  ॐ विनताय नमः ।
  ॐ दीर्घाय नमः ।
  ॐ हरिकेशाय नमः ।
  ॐ सुतीर्थाय नमः ।
  ॐ कृष्णाय नमः ।
  ॐ शृगालरूपाय नमः ।
  ॐ सिद्धार्थाय नमः ॥ 130 ॥

  ॐ मुण्डाय नमः ।
  ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।
  ॐ अजाय नमः ।
  ॐ बहुरूपाय नमः ।
  ॐ गन्धधारिणे नमः ।
  ॐ कपर्दिने नमः ।
  ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।
  ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
  ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।
  ॐ नभस्थलाय नमः ॥ 140 ॥

  ॐ त्रिजटिने नमः ।
  ॐ चीरवाससे नमः ।
  ॐ रुद्राय नमः ।
  ॐ सेनापतये नमः ।
  ॐ विभवे नमः ।
  ॐ अहश्चराय नमः ।
  ॐ नक्तंचराय नमः ।
  ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।
  ॐ सुवर्चसाय नमः ।
  ॐ गजघ्ने नमः ॥ 150 ॥

  ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
  ॐ कालाय नमः ।
  ॐ लोकधात्रे नमः ।
  ॐ गुणाकराय नमः ।
  ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
  ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
  ॐ कालयोगिने नमः ।
  ॐ महानादाय नमः ।
  ॐ सर्वकामाय नमः ।
  ॐ चतुष्पथाय नमः ॥ 160 ॥

  ॐ निशाचराय नमः ।
  ॐ प्रेतचारिणे नमः ।
  ॐ भूतचारिणे नमः ।
  ॐ महेश्वराय नमः ।
  ॐ बहुभूताय नमः ।
  ॐ बहुधराय नमः ।
  ॐ स्वर्भानवे नमः ।
  ॐ अमिताय नमः ।
  ॐ गतये नमः ।
  ॐ नृत्यप्रियाय नमः ॥ 170 ॥

  ॐ नित्यनर्ताय नमः ।
  ॐ नर्तकाय नमः ।
  ॐ सर्वलालसाय नमः ।
  ॐ घोराय नमः ।
  ॐ महातपसे नमः ।
  ॐ पाशाय नमः ।
  ॐ नित्याय नमः ।
  ॐ गिरिरुहाय नमः ।
  ॐ नभसे नमः ।
  ॐ सहस्रहस्ताय नमः ॥ 180 ॥

  ॐ विजयाय नमः ।
  ॐ व्यवसायाय नमः ।
  ॐ अतन्द्रिताय नमः ।
  ॐ अधर्षणाय नमः ।
  ॐ धर्षणात्मने नमः ।
  ॐ यज्ञघ्ने नमः ।
  ॐ कामनाशकाय नमः ।
  ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।
  ॐ सुसहाय नमः ।
  ॐ मध्यमाय नमः ॥ 190 ॥

  ॐ तेजोपहारिणे नमः ।
  ॐ बलघ्ने नमः ।
  ॐ मुदिताय नमः ।
  ॐ अर्थाय नमः ।
  ॐ अजिताय नमः ।
  ॐ अवराय नमः ।
  ॐ गम्भीरघोषय नमः ।
  ॐ गम्भीराय नमः ।
  ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
  ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ 200 ॥

  ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
  ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।
  ॐ विभवे नमः ।
  ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।
  ॐ महाकायाय नमः ।
  ॐ महाननाय नमः ।
  ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।
  ॐ हरये नमः ।
  ॐ यज्ञाय नमः ।
  ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ॥ 210 ॥

  ॐ तीक्षणातापाय नमः ।
  ॐ हर्यश्वाय नमः ।
  ॐ सहायाय नमः ।
  ॐ कर्मकालविदे नमः ।
  ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।
  ॐ यज्ञाय नमः ।
  ॐ समुद्राय नमः ।
  ॐ बडवामुखाय नमः ।
  ॐ हुताशनसहायाय नमः ।
  ॐ प्रशान्तात्मने नमः ॥ 220 ॥

  ॐ हुताशनाय नमः ।
  ॐ उग्रतेजसे नमः ।
  ॐ महातेजसे नमः ।
  ॐ जन्याय नमः ।
  ॐ विजयकालविदे नमः ।
  ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।
  ॐ सिद्धये नमः ।
  ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।
  ॐ शिखिने नमः ।
  ॐ मुण्डिने नमः ॥ 230 ॥

  ॐ जटिने नमः ।
  ॐ ज्वलिने नमः ।
  ॐ मूर्तिजाय नमः ।
  ॐ मूर्धजाय नमः ।
  ॐ बलिने नमः ।
  ॐ वैनविने नमः ।
  ॐ पणविने नमः ।
  ॐ तालिने नमः ।
  ॐ खलिने नमः ।
  ॐ कालकटङ्कटाय नमः ॥ 240 ॥

  ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
  ॐ गुणबुद्धये नमः ।
  ॐ लयाय नमः ।
  ॐ अगमाय नमः ।
  ॐ प्रजापतये नमः ।
  ॐ विश्वबाहवे नमः ।
  ॐ विभागाय नमः ।
  ॐ सर्वगाय नमः ।
  ॐ अमुखाय नमः ।
  ॐ विमोचनाय नमः ॥ 250 ॥

  ॐ सुसरणाय नमः ।
  ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
  ॐ मेढ्रजाय नमः ।
  ॐ बलचारिणे नमः ।
  ॐ महीचारिणे नमः ।
  ॐ स्रुताय नमः ।
  ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।
  ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।
  ॐ व्यालरूपाय नमः ।
  ॐ गुहावासिने नमः ॥ 260 ॥

  ॐ गुहाय नमः ।
  ॐ मालिने नमः ।
  ॐ तरङ्गविदे नमः ।
  ॐ त्रिदशाय नमः ।
  ॐ त्रिकालधृते नमः ।
  ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
  ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।
  ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
  ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।
  ॐ दुर्वाससे नमः ॥ 270 ॥

  ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।
  ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।
  ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
  ॐ अतुल्याय नमः ।
  ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
  ॐ सर्ववासाय नमः ।
  ॐ सर्वचारिणे नमः ।
  ॐ दुर्वाससे नमः ।
  ॐ वासवाय नमः ।
  ॐ अमराय नमः ॥ 280 ॥

  ॐ हैमाय नमः ।
  ॐ हेमकराय नमः ।
  ॐ निष्कर्माय नमः ।
  ॐ सर्वधारिणे नमः ।
  ॐ धरोत्तमाय नमः ।
  ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
  ॐ माक्षाय नमः ।
  ॐ विजयक्षाय नमः ।
  ॐ विशारदाय नमः ।
  ॐ संग्रहाय नमः ॥ 290 ॥

  ॐ निग्रहाय नमः ।
  ॐ कर्त्रे नमः ।
  ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
  ॐ मुख्याय नमः ।
  ॐ अमुख्याय नमः ।
  ॐ देहाय नमः ।
  ॐ काहलये नमः ।
  ॐ सर्वकामदाय नमः ।
  ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।
  ॐ सुबलाय नमः ॥ 300 ॥

  ॐ बलरूपधृते नमः ।
  ॐ सर्वकामवराय नमः ।
  ॐ सर्वदाय नमः ।
  ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
  ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
  ॐ निपातिने नमः ।
  ॐ अवशाय नमः ।
  ॐ खगाय नमः ।
  ॐ रौद्ररूपाय नमः ।
  ॐ अंशवे नमः ॥ 310 ॥

  ॐ आदित्याय नमः ।
  ॐ बहुरश्मये नमः ।
  ॐ सुवर्चसिने नमः ।
  ॐ वसुवेगाय नमः ।
  ॐ महावेगाय नमः ।
  ॐ मनोवेगाय नमः ।
  ॐ निशाचराय नमः ।
  ॐ सर्ववासिने नमः ।
  ॐ श्रियावासिने नमः ।
  ॐ उपदेशकराय नमः ॥ 320 ॥

  ॐ अकराय नमः ।
  ॐ मुनये नमः ।
  ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।
  ॐ सम्भग्नाय नमः ।
  ॐ सहस्रदाय नमः ।
  ॐ पक्षिणे नमः ।
  ॐ पक्षरूपाय नमः ।
  ॐ अतिदीप्ताय नमः ।
  ॐ विशाम्पतये नमः ।
  ॐ उन्मादाय नमः ॥ 330 ॥

  ॐ मदनाय नमः ।
  ॐ कामाय नमः ।
  ॐ अश्वत्थाय नमः ।
  ॐ अर्थकराय नमः ।
  ॐ यशसे नमः ।
  ॐ वामदेवाय नमः ।
  ॐ वामाय नमः ।
  ॐ प्राचे नमः ।
  ॐ दक्षिणाय नमः ।
  ॐ वामनाय नमः ॥ 340 ॥

  ॐ सिद्धयोगिने नमः ।
  ॐ महर्शये नमः ।
  ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
  ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।
  ॐ भिक्षवे नमः ।
  ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।
  ॐ विपणाय नमः ।
  ॐ मृदवे नमः ।
  ॐ अव्ययाय नमः ।
  ॐ महासेनाय नमः ॥ 350 ॥

  ॐ विशाखाय नमः ।
  ॐ षष्टिभागाय नमः ।
  ॐ गवां पतये नमः ।
  ॐ वज्रहस्ताय नमः ।
  ॐ विष्कम्भिने नमः ।
  ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।
  ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।
  ॐ तालाय नमः ।
  ॐ मधवे नमः ।
  ॐ मधुकलोचनाय नमः ॥ 360 ॥

  ॐ वाचस्पत्याय नमः ।
  ॐ वाजसेनाय नमः ।
  ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।
  ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
  ॐ लोकचारिणे नमः ।
  ॐ सर्वचारिणे नमः ।
  ॐ विचारविदे नमः ।
  ॐ ईशानाय नमः ।
  ॐ ईश्वराय नमः ।
  ॐ कालाय नमः ॥ 370 ॥

  ॐ निशाचारिणे नमः ।
  ॐ पिनाकभृते नमः ।
  ॐ निमित्तस्थाय नमः ।
  ॐ निमित्ताय नमः ।
  ॐ नन्दये नमः ।
  ॐ नन्दिकराय नमः ।
  ॐ हरये नमः ।
  ॐ नन्दीश्वराय नमः ।
  ॐ नन्दिने नमः ।
  ॐ नन्दनाय नमः ॥ 380 ॥

  ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।
  ॐ भगहारिणे नमः ।
  ॐ निहन्त्रे नमः ।
  ॐ कलाय नमः ।
  ॐ ब्रह्मणे नमः ।
  ॐ पितामहाय नमः ।
  ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
  ॐ महालिङ्गाय नमः ।
  ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।
  ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः ॥ 390 ॥
  ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
  ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।
  ॐ युगावहाय नमः ।
  ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।
  ॐ बीजकर्त्रे नमः ।
  ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।
  ॐ बलाय नमः ।
  ॐ इतिहासाय नमः ।
  ॐ सकल्पाय नमः ।
  ॐ गौतमाय नमः ॥ 400 ॥

  ॐ निशाकराय नमः ।
  ॐ दम्भाय नमः ।
  ॐ अदम्भाय नमः ।
  ॐ वैदम्भाय नमः ।
  ॐ वश्याय नमः ।
  ॐ वशकराय नमः ।
  ॐ कलये नमः ।
  ॐ लोककर्त्रे नमः ।
  ॐ पशुपतये नमः ।
  ॐ महाकर्त्रे नमः ॥ 410 ॥

  ॐ अनौषधाय नमः ।
  ॐ अक्षराय नमः ।
  ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।
  ॐ बलवते नमः ।
  ॐ शक्राय नमः ।
  ॐ नित्यै नमः ।
  ॐ अनित्यै नमः ।
  ॐ शुद्धात्मने नमः ।
  ॐ शुद्धाय नमः ।
  ॐ मान्याय नमः ॥ 420 ॥

  ॐ गतागताय नमः ।
  ॐ बहुप्रसादाय नमः ।
  ॐ सुस्वप्नाय नमः ।
  ॐ दर्पणाय नमः ।
  ॐ अमित्रजिते नमः ।
  ॐ वेदकाराय नमः ।
  ॐ मन्त्रकाराय नमः ।
  ॐ विदुषे नमः ।
  ॐ समरमर्दनाय नमः ।
  ॐ महामेघनिवासिने नमः ॥ 430 ॥

  ॐ महाघोराय नमः ।
  ॐ वशिने नमः ।
  ॐ कराय नमः ।
  ॐ अग्निज्वालाय नमः ।
  ॐ महाज्वालाय नमः ।
  ॐ अतिधूम्राय नमः ।
  ॐ हुताय नमः ।
  ॐ हविषे नमः ।
  ॐ वृषणाय नमः ।
  ॐ शङ्कराय नमः ॥ 440 ॥

  ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।
  ॐ धूमकेतनाय नमः ।
  ॐ नीलाय नमः ।
  ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।
  ॐ शोभनाय नमः ।
  ॐ निरवग्रहाय नमः ।
  ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
  ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।
  ॐ भागिने नमः ।
  ॐ भागकराय नमः ॥ 450 ॥

  ॐ लघवे नमः ।
  ॐ उत्सङ्गाय नमः ।
  ॐ महाङ्गाय नमः ।
  ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।
  ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।
  ॐ सुवर्णाय नमः ।
  ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।
  ॐ महापादाय नमः ।
  ॐ महाहस्ताय नमः ।
  ॐ महाकायाय नमः ॥ 460 ॥

  ॐ महायशसे नमः ।
  ॐ महामूर्ध्ने नमः ।
  ॐ महामात्राय नमः ।
  ॐ महानेत्राय नमः ।
  ॐ निशालयाय नमः ।
  ॐ महान्तकाय नमः ।
  ॐ महाकर्णाय नमः ।
  ॐ महोष्ठाय नमः ।
  ॐ महाहणवे नमः ।
  ॐ महानासाय नमः ॥ 470 ॥

  ॐ महाकम्बवे नमः ।
  ॐ महाग्रीवाय नमः ।
  ॐ श्मशानभाजे नमः ।
  ॐ महावक्षसे नमः ।
  ॐ महोरस्काय नमः ।
  ॐ अन्तरात्मने नमः ।
  ॐ मृगालयाय नमः ।
  ॐ लम्बनाय नमः ।
  ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।
  ॐ महामायाय नमः ॥ 480 ॥

  ॐ पयोनिधये नमः ।
  ॐ महादन्ताय नमः ।
  ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
  ॐ महजिह्वाय नमः ।
  ॐ महामुखाय नमः ।
  ॐ महानखाय नमः ।
  ॐ महारोमाय नमः ।
  ॐ महाकोशाय नमः ।
  ॐ महाजटाय नमः ।
  ॐ प्रसन्नाय नमः ॥ 490 ॥

  ॐ प्रसादाय नमः ।
  ॐ प्रत्ययाय नमः ।
  ॐ गिरिसाधनाय नमः ।
  ॐ स्नेहनाय नमः ।
  ॐ अस्नेहनाय नमः ।
  ॐ अजिताय नमः ।
  ॐ महामुनये नमः ।
  ॐ वृक्षाकाराय नमः ।
  ॐ वृक्षकेतवे नमः ।
  ॐ अनलाय नमः ॥ 500 ॥

  ॐ वायुवाहनाय नमः ।
  ॐ गण्डलिने नमः ।
  ॐ मेरुधाम्ने नमः ।
  ॐ देवाधिपतये नमः ।
  ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।
  ॐ सामास्याय नमः ।
  ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।
  ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।
  ॐ गुह्याय नमः ।
  ॐ प्रकाशाय नमः ॥ 510 ॥

  ॐ जङ्गमाय नमः ।
  ॐ अमोघार्थाय नमः ।
  ॐ प्रसादाय नमः ।
  ॐ अभिगम्याय नमः ।
  ॐ सुदर्शनाय नमः ।
  ॐ उपकाराय नमः ।
  ॐ प्रियाय नमः ।
  ॐ सर्वाय नमः ।
  ॐ कनकाय नमः ।
  ॐ कञ्चनच्छवये नमः ॥ 520 ॥
  ॐ नाभये नमः ।
  ॐ नन्दिकराय नमः ।
  ॐ भावाय नमः ।
  ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।
  ॐ स्थिराय नमः ।
  ॐ द्वादशाय नमः ।
  ॐ त्रासनाय नमः ।
  ॐ आद्याय नमः ।
  ॐ यज्ञाय नमः ।
  ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ॥ 530 ॥

  ॐ नक्तं नमः ।
  ॐ कलये नमः ।
  ॐ कालाय नमः ।
  ॐ मकराय नमः ।
  ॐ कालपूजिताय नमः ।
  ॐ सगणाय नमः ।
  ॐ गणकाराय नमः ।
  ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।
  ॐ भस्मशयाय नमः ।
  ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ॥ 540 ॥

  ॐ भस्मभूताय नमः ।
  ॐ तरवे नमः ।
  ॐ गणाय नमः ।
  ॐ लोकपालाय नमः ।
  ॐ अलोकाय नमः ।
  ॐ महात्मने नमः ।
  ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
  ॐ शुक्लाय नमः ।
  ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।
  ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ 550 ॥

  ॐ शुचये नमः ।
  ॐ भूतनिषेविताय नमः ।
  ॐ आश्रमस्थाय नमः ।
  ॐ क्रियावस्थाय नमः ।
  ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।
  ॐ वराय नमः ।
  ॐ विशालशाखाय नमः ।
  ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।
  ॐ अम्बुजालाय नमः ।
  ॐ सुनिश्चलाय नमः ॥ 560 ॥

  ॐ कपिलाय नमः ।
  ॐ कपिशाय नमः ।
  ॐ शुक्लाय नमः ।
  ॐ अयुशे नमः ।
  ॐ पराय नमः ।
  ॐ अपराय नमः ।
  ॐ गन्धर्वाय नमः ।
  ॐ अदितये नमः ।
  ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
  ॐ सुविज्ञेयाय नमः ॥ 570 ॥

  ऊँ सुशारदाय नमः ।
  ऊँ परश्वधायुधाय नमः ।
  ऊँ देवाय नमः ।
  ऊँ अनुकारिणे नमः ।
  ऊँ सुबान्धवाय नमः ।
  ऊँ तुम्बवीणाय नमः ।
  ऊँ महाक्रोधाय नमः ।
  ऊँ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
  ऊँ जलेशयाय नमः ।
  ऊँ उग्राय नमः ।

  ऊँ वंशकराय नमः ।
  ऊँ वंशाय नमः ।
  ऊँ वंशानादाय नमः ।
  ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
  ऊँ सर्वांगरूपाय नमः ।
  ऊँ मायाविने नमः ।
  ऊँ सुहृदे नमः ।
  ऊँ अनिलाय नमः ।
  ऊँ अनलाय नमः ।
  ऊँ बन्धनाय नमः ।

  ऊँ बन्धकर्त्रे नमः ।
  ऊँ सुवन्धनविमोचनाय नमः ।
  ऊँ सयज्ञयारये नमः ।
  ऊँ सकामारये नमः ।
  ऊँ महाद्रष्टाय नमः ।
  ऊँ महायुधाय नमः ।
  ऊँ बहुधानिन्दिताय नमः ।
  ऊँ शर्वाय नमः ।
  ऊँ शंकराय नमः ।
  ऊँ शं कराय नमः ।
  ऊँ अधनाय नमः ॥ 600 ॥

  ऊँ अमरेशाय नमः ।
  ऊँ महादेवाय नमः ।
  ऊँ विश्वदेवाय नमः ।
  ऊँ सुरारिघ्ने नमः ।
  ऊँ अहिर्बुद्धिन्याय नमः ।
  ऊँ अनिलाभाय नमः ।
  ऊँ चेकितानाय नमः ।
  ऊँ हविषे नमः ।
  ऊँ अजैकपादे नमः ।
  ऊँ कापालिने नमः ।

  ऊँ त्रिशंकवे नमः ।
  ऊँ अजिताय नमः ।
  ऊँ शिवाय नमः ।
  ऊँ धन्वन्तरये नमः ।
  ऊँ धूमकेतवे नमः ।
  ऊँ स्कन्दाय नमः ।
  ऊँ वैश्रवणाय नमः ।
  ऊँ धात्रे नमः ।
  ऊँ शक्राय नमः ।
  ऊँ विष्णवे नमः ।

  ऊँ मित्राय नमः ।
  ऊँ त्वष्ट्रे नमः ।
  ऊँ ध्रुवाय नमः ।
  ऊँ धराय नमः ।
  ऊँ प्रभावाय नमः ।
  ऊँ सर्वगोवायवे नमः ।
  ऊँ अर्यम्णे नमः ।
  ऊँ सवित्रे नमः ।
  ऊँ रवये नमः ।
  ऊँ उषंगवे नमः ।

  ऊँ विधात्रे नमः ।
  ऊँ मानधात्रे नमः ।
  ऊँ भूतवाहनाय नमः ।
  ऊँ विभवे नमः ।
  ऊँ वर्णविभाविने नमः ।
  ऊँ सर्वकामगुणवाहनाय नमः ।
  ऊँ पद्मनाभाय नमः ।
  ऊँ महागर्भाय नमः ।
  चन्द्रवक्त्राय नमः ।
  ऊँ अनिलाय नमः ।

  ऊँ अनलाय नमः ।
  ऊँ बलवते नमः ।
  ऊँ उपशान्ताय नमः ।
  ऊँ पुराणाय नमः ।
  ऊँ पुण्यचञ्चवे नमः ।
  ऊँ ईरूपाय नमः ।
  ऊँ कुरूकर्त्रे नमः ।
  ऊँ कुरूवासिने नमः ।
  ऊँ कुरूभूताय नमः ।
  ऊँ गुणौषधाय नमः ॥ 650 ॥

  ऊँ सर्वाशयाय नमः ।
  ऊँ दर्भचारिणे नमः ।
  ऊँ सर्वप्राणिपतये नमः ।
  ऊँ देवदेवाय नमः ।
  ऊँ सुखासक्ताय नमः ।
  ऊँ सत स्वरूपाय नमः ।
  ऊँ असत् रूपाय नमः ।
  ऊँ सर्वरत्नविदे नमः ।
  ऊँ कैलाशगिरिवासने नमः ।
  ऊँ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।

  ऊँ कूलहारिणे नमः ।
  ऊँ कुलकर्त्रे नमः ।
  ऊँ बहुविद्याय नमः ।
  ऊँ बहुप्रदाय नमः ।
  ऊँ वणिजाय नमः ।
  ऊँ वर्धकिने नमः ।
  ऊँ वृक्षाय नमः ।
  ऊँ बकुलाय नमः ।
  ऊँ चंदनाय नमः ।
  ऊँ छदाय नमः ।

  ऊँ सारग्रीवाय नमः ।
  ऊँ महाजत्रवे नमः ।
  ऊँ अलोलाय नमः ।
  ऊँ महौषधाय नमः ।
  ऊँ सिद्धार्थकारिणे नमः ।
  ऊँ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः ।
  ऊँ सिंहनादाय नमः ।
  ऊँ सिंहद्रंष्टाय नमः ।
  ऊँ सिंहगाय नमः ।
  ऊँ सिंहवाहनाय नमः ।

  ऊँ प्रभावात्मने नमः ।
  ऊँ जगतकालस्थालाय नमः ।
  ऊँ लोकहिताय नमः ।
  ऊँ तरवे नमः ।
  ऊँ सारंगाय नमः ।
  ऊँ नवचक्रांगाय नमः ।
  ऊँ केतुमालिने नमः ।
  ऊँ सभावनाय नमः ।
  ऊँ भूतालयाय नमः ।
  ऊँ भूतपतये नमः ।

  ऊँ अहोरात्राय नमः ।
  ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
  ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नमः ।
  ऊँ सर्वभूतनिलयाय नमः ।
  ऊँ विभवे नमः ।
  ऊँ भवाय नमः ।
  ऊँ अमोघाय नमः ।
  ऊँ संयताय नमः ।
  ऊँ अश्वाय नमः ।
  ऊँ भोजनाय नमः ॥ 700॥

  ऊँ प्राणधारणाय नमः ।
  ऊँ धृतिमते नमः ।
  ऊँ मतिमते नमः ।
  ऊँ दक्षाय नमःऊँ सत्कृयाय नमः ।
  ऊँ युगाधिपाय नमः ।
  ऊँ गोपाल्यै नमः ।
  ऊँ गोपतये नमः ।
  ऊँ ग्रामाय नमः ।
  ऊँ गोचर्मवसनाय नमः ।
  ऊँ हरये नमः ।

  ऊँ हिरण्यबाहवे नमः ।
  ऊँ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः ।
  ऊँ प्रकृष्टारये नमः ।
  ऊँ महाहर्षाय नमः ।
  ऊँ जितकामाय नमः ।
  ऊँ जितेन्द्रियाय नमः ।
  ऊँ गांधाराय नमः ।
  ऊँ सुवासाय नमः ।
  ऊँ तपःसक्ताय नमः ।
  ऊँ रतये नमः ।

  ऊँ नराय नमः ।
  ऊँ महागीताय नमः ।
  ऊँ महानृत्याय नमः ।
  ऊँ अप्सरोगणसेविताय नमः ।
  ऊँ महाकेतवे नमः ।
  ऊँ महाधातवे नमः ।
  ऊँ नैकसानुचराय नमः ।
  ऊँ चलाय नमः ।
  ऊँ आवेदनीयाय नमः ।
  ऊँ आदेशाय नमः ।

  ऊँ सर्वगंधसुखावहाय नमः ।
  ऊँ तोरणाय नमः ।
  ऊँ तारणाय नमः ।
  ऊँ वाताय नमः ।
  ऊँ परिधये नमः ।
  ऊँ पतिखेचराय नमः ।
  ऊँ संयोगवर्धनाय नमः ।
  ऊँ वृद्धाय नमः ।
  ऊँ गुणाधिकाय नमः ।
  ऊँ अतिवृद्धाय नमः ।

  ऊँ नित्यात्मसहायाय नमः ।
  ऊँ देवासुरपतये नमः ।
  ऊँ पत्ये नमः ।
  ऊँ युक्ताय नमः ।
  ऊँ युक्तबाहवे नमः ।
  ऊँ दिविसुपर्वदेवाय नमः ।
  ऊँ आषाढाय नमः ।
  ऊँ सुषाढ़ाय नमः ।
  ऊँ ध्रुवाय नमः ॥ 750 ॥

  ऊँ हरिणाय नमः ।
  ऊँ हराय नमः ।
  ऊँ आवर्तमानवपुषे नमः ।
  ऊँ वसुश्रेष्ठाय नमः ।
  ऊँ महापथाय नमः ।
  ऊँ विमर्षशिरोहारिणे नमः ।
  ऊँ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
  ऊँ अक्षरथयोगिने नमः ।
  ऊँ सर्वयोगिने नमः ।
  ऊँ महाबलाय नमः ।

  ऊँ समाम्नायाय नमः ।
  ऊँ असाम्नायाय नमः ।
  ऊँ तीर्थदेवाय नमः ।
  ऊँ महारथाय नमः ।
  ऊँ निर्जीवाय नमः ।
  ऊँ जीवनाय नमः ।
  ऊँ मंत्राय नमः ।
  ऊँ शुभाक्षाय नमः ।
  ऊँ बहुकर्कशाय नमः ।
  ऊँ रत्नप्रभूताय नमः ।

  ऊँ रत्नांगाय नमः ।
  ऊँ महार्णवनिपानविदे नमः ।
  ऊँ मूलाय नमः ।
  ऊँ विशालाय नमः ।
  ऊँ अमृताय नमः ।
  ऊँ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः ।
  ऊँ तपोनिधये नमः ।
  ऊँ आरोहणाय नमः ।
  ऊँ अधिरोहाय नमः ।
  ऊँ शीलधारिणे नमः ।

  ऊँ महायशसे नमः ।
  ऊँ सेनाकल्पाय नमः ।
  ऊँ महाकल्पाय नमः ।
  ऊँ योगाय नमः ।
  ऊँ युगकराय नमः ।
  ऊँ हरये नमः ।
  ऊँ युगरूपाय नमः ।
  ऊँ महारूपाय नमः ।
  ऊँ महानागहतकाय नमः ।
  ऊँ अवधाय नमः ।

  ऊँ न्यायनिर्वपणाय नमः ।
  ऊँ पादाय नमः ।
  ऊँ पण्डिताय नमः ।
  ऊँ अचलोपमाय नमः ।
  ऊँ बहुमालाय नमः ।
  ऊँ महामालाय नमः ।
  ऊँ शशिहरसुलोचनाय नमः ।
  ऊँ विस्तारलवणकूपाय नमः ।
  ऊँ त्रिगुणाय नमः ।
  ऊँ सफलोदयाय नमः ॥ 800 ॥

  ऊँ त्रिलोचनाय नमः ।
  ऊँ विषण्डागाय नमः ।
  ऊँ मणिविद्धाय नमः ।
  ऊँ जटाधराय नमः ।
  ऊँ बिन्दवे नमः ।
  ऊँ विसर्गाय नमः ।
  ऊँ सुमुखाय नमः ।
  ऊँ शराय नमः ।
  ऊँ सर्वायुधाय नमः ।
  ऊँ सहाय नमः ।

  ऊँ सहाय नमः ।
  ऊँ निवेदनाय नमः ।
  ऊँ सुखाजाताय नमः ।
  ऊँ सुगन्धराय नमः ।
  ऊँ महाधनुषे नमः ।
  ऊँ गंधपालिभगवते नमः ।
  ऊँ सर्वकर्मोत्थानाय नमः ।
  ऊँ मन्थानबहुलवायवे नमः ।
  ऊँ सकलाय नमः ।
  ऊँ सर्वलोचनाय नमः ।

  ऊँ तलस्तालाय नमः ।
  ऊँ करस्थालिने नमः ।
  ऊँ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
  ऊँ महते नमः ।
  ऊँ छात्राय नमः ।
  ऊँ सुच्छत्राय नमः ।
  ऊँ विख्यातलोकाय नमः ।
  ऊँ सर्वाश्रयक्रमाय नमः ।
  ऊँ मुण्डाय नमः ।
  ऊँ विरूपाय नमः ।

  ऊँ विकृताय नमः ।
  ऊँ दण्डिने नमः ।
  ऊँ कुदण्डिने नमः ।
  ऊँ विकुर्वणाय नमः ।
  ऊँ हर्यक्षाय नमः ।
  ऊँ ककुभाय नमः ।
  ऊँ वज्रिणे नमः ।
  ऊँ शतजिह्वाय नमः ।
  ऊँ सहस्रपदे नमः ।
  ऊँ देवेन्द्राय नमः ।

  ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ।
  ऊँ गुरवे नमः ।
  ऊँ सहस्रबाहवे नमः ।
  ऊँ सर्वांगाय नमः ।
  ऊँ शरण्याय नमः ।
  ऊँ सर्वलोककृते नमः ।
  ऊँ पवित्राय नमः ।
  ऊँ त्रिककुन्मंत्राय नमः ।
  ऊँ कनिष्ठाय नमः ।
  ऊँ कृष्णपिंगलाय नमः ॥ 850 ॥

  ऊँ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
  ऊँ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
  ऊँ पद्मगर्भाय नमः ।
  ऊँ महागर्भाय नमः ।
  ऊँ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
  ऊँ जलोद्भावाय नमः ।
  ऊँ गभस्तये नमः ।
  ऊँ ब्रह्मकृते नमः ।
  ऊँ ब्रह्मिणे नमः ।
  ऊँ ब्रह्मविदे नमः ।

  ऊँ ब्राह्मणाय नमः ।
  ऊँ गतये नमः ।
  ऊँ अनंतरूपाय नमः ।
  ऊँ नैकात्मने नमः ।
  ऊँ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः ।
  ऊँ उर्ध्वगात्मने नमः ।
  ऊँ पशुपतये नमः ।
  ऊँ वातरंहसे नमः ।
  ऊँ मनोजवाय नमः ।
  ऊँ चंदनिने नमः ।

  ऊँ पद्मनालाग्राय नमः ।
  ऊँ सुरभ्युत्तारणाय नमः ।
  ऊँ नराय नमः ।
  ऊँ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः ।
  ऊँ नीलमौलये नमः ।
  ऊँ पिनाकधृषे नमः ।
  ऊँ उमापतये नमः ।
  ऊँ उमाकान्ताय नमः ।
  ऊँ जाह्नवीधृषे नमः ।
  ऊँ उमादवाय नमः ।

  ऊँ वरवराहाय नमः ।
  ऊँ वरदाय नमः ।
  ऊँ वरेण्याय नमः ।
  ऊँ सुमहास्वनाय नमः ।
  ऊँ महाप्रसादाय नमः ।
  ऊँ दमनाय नमः ।
  ऊँ शत्रुघ्ने नमः ।
  ऊँ श्वेतपिंगलाय नमः ।
  ऊँ पीतात्मने नमः ।
  ऊँ परमात्मने नमः ।

  ऊँ प्रयतात्मने नमः ।
  ऊँ प्रधानधृषे नमः ।
  ऊँ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
  ऊँ त्रक्षाय नमः ।
  ऊँ धर्मसाधारणवराय नमः ।
  ऊँ चराचरात्मने नमः ।
  ऊँ सूक्ष्मात्मने नमः ।
  ऊँ अमृतगोवृषेश्वराय नमः ।
  ऊँ साध्यर्षये नमः ।
  ऊँ आदित्यवसवे नमः ॥ 900 ॥

  ऊँ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः ।
  ऊँ व्यासाय नमः ।
  ऊँ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः ।
  ऊँ पर्ययोनराय नमः ।
  ऊँ ऋतवे नमः ।
  ऊँ संवत्सराय नमः ।
  ऊँ मासाय नमः ।
  ऊँ पक्षाय नमः ।
  ऊँ संख्यासमापनाय नमः ।
  ऊँ कलायै नमः ।

  ऊँ काष्ठायै नमः ।
  ऊँ लवेभ्यो नमः ।
  ऊँ मात्रेभ्यो नमः ।
  ऊँ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।
  ऊँ क्षणेभ्यो नमः ।
  ऊँ विश्वक्षेत्राय नमः ।
  ऊँ प्रजाबीजाय नमः ।
  ऊँ लिंगाय नमः ।
  ऊँ आद्यनिर्गमाय नमः ।
  ऊँ सत् स्वरूपाय नमः ।

  ऊँ असत् रूपाय नमः ।
  ऊँ व्यक्ताय नमः ।
  ऊँ अव्यक्ताय नमः ।
  ऊँ पित्रे नमः । ऊँ मात्रे नमः ।
  ऊँ पितामहाय नमः ।
  ऊँ स्वर्गद्वाराय नमः ।
  ऊँ प्रजाद्वाराय नमः ।
  ऊँ मोक्षद्वाराय नमः ।
  ऊँ त्रिविष्टपाय नमः ।
  ऊँ निर्वाणाय नमः ।

  ऊँ ह्लादनाय नमः ।
  ऊँ ब्रह्मलोकाय नमः ।
  ऊँ परागतये नमः ।
  ऊँ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।
  ऊँ देवासुरपरायणाय नमः ।
  ऊँ देवासुरगुरूवे नमः ।
  ऊँ देवाय नमः ।
  ऊँ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
  ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।
  ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।

  ऊँ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।
  ऊँ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
  ऊँ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।
  ऊँ देवातिदेवाय नमः ।
  ऊँ देवर्षये नमः ।
  ऊँ देवासुरवरप्रदाय नमः ।
  ऊँ विश्वाय नमः ।
  ऊँ देवासुरमहेश्वराय नमः ।
  ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ॥ 950 ॥

  ऊँ अचिंत्याय नमः ।
  ऊँ देवात्मने नमः ।
  ऊँ आत्मसंबवाय नमः ।
  ऊँ उद्भिदे नमः ।
  ऊँ त्रिविक्रमाय नमः ।
  ऊँ वैद्याय नमः ।
  ऊँ विरजाय नमः ।
  ऊँ नीरजाय नमः ।
  ऊँ अमराय नमः ।
  ऊँ इड्याय नमः ।

  ऊँ हस्तीश्वराय नमः ।
  ऊँ व्याघ्राय नमः ।
  ऊँ देवसिंहाय नमः ।
  ऊँ नरर्षभाय नमः ।
  ऊँ विभुदाय नमः ।
  ऊँ अग्रवराय नमः ।
  ऊँ सूक्ष्माय नमः ।
  ऊँ सर्वदेवाय नमः ।
  ऊँ तपोमयाय नमः ।
  ऊँ सुयुक्ताय नमः ।

  ऊँ शोभनाय नमः ।
  ऊँ वज्रिणे नमः ।
  ऊँ प्रासानाम्प्रभवाय नमः ।
  ऊँ अव्ययाय नमः ।
  ऊँ गुहाय नमः ।
  ऊँ कान्ताय नमः ।
  ऊँ निजसर्गाय नमः ।
  ऊँ पवित्राय नमः ।
  ऊँ सर्वपावनाय नमः ।
  ऊँ श्रृंगिणे नमः ।

  ऊँ श्रृंगप्रियाय नमः ।
  ऊँ बभ्रवे नमः ।
  ऊँ राजराजाय नमः ।
  ऊँ निरामयाय नमः ।
  ऊँ अभिरामाय नमः ।
  ऊँ सुरगणाय नमः ।
  ऊँ विरामाय नमः ।
  ऊँ सर्वसाधनाय नमः ।
  ऊँ ललाटाक्षाय नमः ।
  ऊँ विश्वदेवाय नमः ।

  ऊँ हरिणाय नमः ।
  ऊँ ब्रह्मवर्चसे नमः ।
  ऊँ स्थावरपतये नमः ।
  ऊँ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
  ऊँ सिद्धार्थाय नमः ।
  ऊँ सिद्धभूतार्थाय नमः ।
  ऊँ अचिन्ताय नमः ।
  ऊँ सत्यव्रताय नमः ।
  ऊँ शुचये नमः ।
  ऊँ व्रताधिपाय नमः ॥ 1000 ॥

  ऊँ पराय नमः ।
  ऊँ ब्रह्मणे नमः ।
  ऊँ भक्तानांपरमागतये नमः ।
  ऊँ विमुक्ताय नमः ।
  ऊँ मुक्ततेजसे नमः ।
  ऊँ श्रीमते नमः ।
  ऊँ श्रीवर्धनाय नमः ।
  ऊँ श्री जगते नमः ॥ 1008 ॥

डाउनलोड ऐप